Transport spedycja morska

Transport spedycja morska (transport morski), też w dziedzinie rozmyślań prawnych i teoretycznych, kiedy a także w powszechnej praktyce spedycyjnej nierozłącznie zrzesza się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które określa się zarówno Międzynarodowymi Regułami Handlu, natomiast aplikuje w wypadku usług rodzaju transport kontenera bądź kontener transport.

Transport spedycja morska INCOTERMS to indeks międzynarodowych uregulowań prawnych, wyznaczających warunki sprzedaży, których wykładnia bywa globalnie przyjęte na całym globie.

Uregulowania te dzielą koszty jak również odpowiedzialność pomiędzy nabywcę oraz sprzedawcę, zaś zarówno określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, jakie zostały ogłoszone w 1936 roku oraz reguluje transport morski. Dzisiaj wiążaca jest wersja Incoterms 2010, jaka zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Regulacje INCOTERMS jak również ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi (także w zakresie transport kontenera) ich stosowanie może być fakultatywne obowiązują jedynie eksportera oraz importera – z ich wykorzystywania wyłączeni są spedytorzy jak również firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms obejmują kwestie związane z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Zawiera to m.in. przewóz towarów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych oraz importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan artykułów w różnorodnych punktach procesu transportowego. Incoterms są stosowane zawsze w złączeniu z lokalizacją geograficzną jak również nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” oraz kontener-transport.

Incoterms 2000

Reguły i prawa są zalecane i publikowane poprzez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, któren został zaaprobowany poprzez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Kanony i prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na łączne dla osobnych grup warunki, m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, chwila przeniesienia ryzyka (zaś tym samym sfinalizowania dostawy, co może być bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności i koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi i importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie może być zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, kiedy również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten prezentuje najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) oraz zaangażowanie ze strony sprzedawcy (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia artykułów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do kolejnych czynności ze strony zbywcy.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (także: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku a także ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia czy utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego i ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia produktów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, lecz bez załadunku towarów na statek. Od tego momentu wszystkie koszty jak również ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin zdoła być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera oraz wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Gdy w przypadku FCA, aczkolwiek punktem przeniesienia kosztów i ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego może być moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi też koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu a także ponosi jego koszty. Sprzedający jest także zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt jak również fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia produktów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie kupującego; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w chwili załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego poprzez sprzedającego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie jak również fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający może być odpowiedzialny również za zawarcie umowy oraz opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie w podstawowym zakresie. Także CFR kiedy i CIF zdołają być używane jedynie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne a także ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim oraz wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca bądź portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający bywa zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, jednak przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt a także ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany ponieść wszelkie koszty do tego momentu, ponosi również ryzyko uszkodzenia czy utraty towarów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający może być zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt jak również ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, gdy w przypadku DES, niemniej jednakładunek winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty i ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia artykułów – kontener transport – we wskazane (dowolne) miejsce, także w kraju odbiorcy, włącznie z poniesieniem wszystkich kosztów jak również ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych oraz odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Ładunekuznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, natomiast w przypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) powinny zostać użyte terminy DES bądź DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się jedynie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu oraz jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, aczkolwiek jego rozładunek może być w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES jak również DDU.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.